Δ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
www.lotuscarrental.gr
2106564130
Επιλέξτε τα κριτήριά σας
Από
v
+
-
+
-
Έως
v
+
-
+
-
Ημέρες 1
Ελάχιστη ημερομηνία παράδοσης στις 24/7/2024 12:00.
Υποκατάστημα παράδοσης
v
Υποκατάστημα επιστροφής
v
Είδος οχήματος
v
Αναζήτηση
Νέα κράτηση
Βρείτε μία κράτηση
Όροι και προϋποθέσεις
MΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Με το μισθωτήριο αυτό η εταιρεία Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL) εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο που αναφέρεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος, σύμφωνα με τους κάτωθι αναγραφόμενους όρους του οποίου αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα, αφού έλαβε πλήρη γνώση αυτών.
1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενικά κατάσταση και χωρίς ελαττώματα και είναι απόλυτα κατάληλο για τη χρήση που το προορίζει. Ρητώς τονίζεται ότι κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο μισθωτής αφού ερωτήθηκε σχετικά δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη ως προς την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην U-SAVE το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που συνοδεύουν το αυτοκίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από την συμφωνία. Στην αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην U-SAVE εκτός από το μίσθωμα και επιπλέον αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της από την καθυστέρηση επιστροφής και από τις φθορές που προκλήθηκαν στο όχημα. Η U-SAVE διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του μισθωτή, εάν και εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων της συμφωνίας αυτής ή των κειμένων διατάξεων γενικά ή κατά τρόπο αντίθετο προς τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές ή την καλή πίστη.
2. ΖΗΜΙΕΣ κ.λπ.
Α) Σε κάθε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) ο μισθωτής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να καταβάλει το σύνολο των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν εάν ο ίδιος (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν οδηγός παραβίασε τους όρους της συμφωνίας αυτής, οι οποίοι και θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις, νομικές ή αστυνομικές διατάξεις ή ασφαλιστικούς κανονισμούς από πρόθεση ή από αμέλεια έστω και ελαφρά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην τυχερών γεγονότων. Ομοίως στην περίπτωση αυτή η U-SAVE θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή εκτός από το ποσό της μίσθωσης και χρέωση τουλάχιστον 100 χλμ. ως ημερήσια αποζημίωση έως ότου το αυτοκίνητο, ή εκείνο που δόθηκε σε αντικατάστασή του, παραδοθεί σε αυτή (U-SAVE). Η υποχρέωση της απόδειξης μικρότερης ζημιάς βαρύνει τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει μέριμνα για την προστασία και αποτροπή μερικής ή ολικής κλοπής του αυτοκινήτου και τη διάρρηξη του αυτοκινήτου. Ομοίως, ο μισθωτής ευθύνεται για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια του αυτοκινήτου (ολική καταστροφή, κλοπή, πυρκαγιά κλπ), την αξία του οποίου υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα, ακόμα και εάν η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια.
Β) Κατ’ εξαίρεση ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή κλοπή μερική ή ολική (εκτός αν αυτές προκλήθηκαν από δική του πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια (έστω και ελαφριά) του εκμισθωτή ή εξουσιοδοτημένου οδηγού), εφόσον έχει αποδεχθεί τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη και έχει καταβάλει την ανάλογη επιβάρυνση και τηρήσει τους σχετικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.
Γ) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για ζημιά του αυτοκινήτου που οφείλεται σε σύγκρουση εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους αυτής της συμφωνίας και έχει δεχτεί μικτή ασφάλεια κατά την έναρξη της μίσθωσης βάζοντας την μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη «αποδέχομαι» στην πίσω πλευρά αυτής της σελίδας. Εάν ο μισθωτής δεν δεχτεί μικτή ασφάλεια η ευθύνη του παραμένει στο ακέραιο.
Δ) Καταστροφή ελαστικών (τροχοί), καθρεφτών, κεραιών, ζημιές στο πάνω και κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στην οροφή, στις κουκούλες (για τα Cabrio αυτοκίνητα) και το εσωτερικό (καψίματα, σχισίματα, λεκέδες, άμμος κ.ά.) καθώς και όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα (ράδιο-cd, navigator κτλ.) δεν καλύπτονται είτε ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός έχει δεχτεί ή όχι την μικτή ασφάλεια.
Ε) Ζημιές κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο. Γι'αυτο το λόγο απαγορεύεται το αυτοκίνητο να μεταφερθει σε νησί με καράβι -ferry χωρίς έγγραφη άδεια από την εταιρεία Δ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ζ) Περαιτέρω ο μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο μισθωτής θα καταβάλλει κατά την έναρξη της μίσθωσης, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά τα παρακάτω ποσά:
Α) Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων βάσει των τιμών που αναφέρονται στην συμφωνία αυτή.
Β) Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις παράδοσης και παραλαβής που αφορούν την συμφωνία αυτή.
Γ) Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.
Δ) Οποιαδήποτε έξοδα της U-SAVE συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης.
Ε) Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην U-SAVE λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η U-SAVE. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.
Ζ) Οποιοδήποτε ποσό που μπορεί να απαιτηθεί για την αντικατάσταση ελαστικών που καταστράφηκαν, καθώς και την επισκευή οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου.
Η) Το πάγιο ποσό των 20,00 ευρώ που αναφέρεται στο παρόν υπό τον τίτλο «υπηρεσία ανεφοδιασμού καυσίμων» αν ο μισθωτής δεν επιστρέψει το αυτοκίνητο στο ίδιο επίπεδο το καύσιμο όπως το παρέλαβε καθώς και την χρέωση την ποσότητα των καυσίμων που υπολείπονται.
Θ) Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.
Ι) Ο μισθωτής δίδει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην εκμισθώτρια εταιρεία, να χρεώσει την δηλωθείσα στο παρόν πιστωτική του κάρτα, με κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αντικατάστασης του οχήματος σε περίπτωση απώλειας, μερική ή ολικής κλοπής, καταστροφής κ.λπ, σε περίπτωση που οι ζημίες αυτές δεν αποκατασταθούν από τυχόν ασφαλιστική κάλυψη που θα επιλέξει, αποδεχόμενος από τώρα τις χρεώσεις αυτές ως δίκαιες και εύλογες και ανταποκρινόμενες πλήρως στην αξία παροχής και αντιπαροχής και στο κόστος αποκατάστασης της ζημίας της εκμισθώτριας, παραιτούμενος κάθε δικαιώματος να αρνηθεί ή να προσβάλει τις χρεώσεις αυτές, ή να προβεί σε σχετική αρνητική δήλωση προς την πληρώτρια τράπεζα.

ΕΠΙΣΗΣ , Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΙΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΜΟ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ .
4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κτλ. Οποιαδήποτε επισκευή από τον μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της U-SAVE. Ειδικότερα το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
A) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή έναντι του κομίστρου.
Β) Για να ρυμουλκήσει ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.
Γ) Για αγώνες ταχύτητας γενικότερα.
Δ) Σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Ε) Για υπενοικίαση σε τρίτους.
Ζ) Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.
Η) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός και αν αυτό έχει εγκριθεί από την U-SAVE και αναγράφει στο σχετικό χώρο που υπάρχει στην εμπρός πλευρά της συμφωνίας.
Θ) Για να μεταφέρει ή να μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κ.τ.λ. Ο παραβάτης του όρου ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον μισθωτή ή τον εξουσιοδοτημένο οδηγό του αυτοκινήτου.
Ι) Για σκοπούς παράνομους ή αντικείμενους στους ελληνικούς νόμους.
Κ) Για μεταφορά σε πλοία.
Λ) Εκτός Ελλάδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της U-SAVE.
Μ) Απαγορεύεται στον μισθωτή να αφαιρεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να καταστρέφει τις αυτοκόλλητες ενδείξεις ή σήμα της εκμισθώτριας εταιρείας επί του αυτοκινήτου ευθυνόμενη σε αντίθετη περίπτωση το κόστος αποκατάστασής τους ανερχόμενο σε αντίθετη περίπτωση το ποσό των 30 ευρώ.
5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την U-SAVE τουλάχιστον 48 (σαράντα οχτώ) ώρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει την έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή αυτοκινήτου, σε περίπτωση παράτασης ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της παράτασης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε για αντικατάσταση. Η χρέωση μετά την συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ορίζεται από την U-SAVE.
Αν ο μισθωτής επιθυμεί την μείωση της μίσθωσης και την επιστροφή του αυτοκινήτου νωρίτερα από την συμφωνημένη ημερομηνία επιστροφής, υποχρεούται να ενημερώσει την U-SAVE τουλάχιστον 48 (σαράντα οχτώ) ώρες πριν τη νέα λήξη της μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση η U-SAVE δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να επιστρέψει μέρος του μισθώματος στον μισθωτής για τις ημέρες που ο μισθωτής δεν κράτησε το αυτοκίνητο και τυχόν έξοδα για την παραλαβή του αυτοκινήτου εκτός γραφείου επιβαρύνουν τον μισθωτή.
6. ΕΥΘΥΝΗ
Η U-SAVE ευθύνεται μόνο για απώλεια ή ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή οι τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης εφόσον αυτές οφείλονται σε πρόθεση ή σε βαριά αμέλεια της U-SAVE. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η U-SAVE καμία ευθύνη και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της. Η U-SAVE ουδέποτε ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά ή απώλεια εισοδήματος του μισθωτή.
7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κ.λπ.) ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε 24 (εικοσιτέσσερις) ώρες να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
Α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία για την εξακρίβωση τυχόν υπαιτιότητας τρίτου και την περίθαλψη τυχόν τραυματιών.
Β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα ή πληροφορία από κάθε τρίτο.
Γ) Να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων.
Δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο στην U-SAVE.
Ε) Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος.
ΣΤ) Να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην U-SAVE.
Ζ) Να περιμένει στον τόπο του ατυχήματος την αστυνομική και την φροντίδα ατυχήματος.
Η) Να λάβει μέριμνα για το αυτοκίνητο και να μην αποχωρήσει από τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες.
8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Α) Η U-SAVE παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που οι όροι του ελέγχθηκαν από τον μισθωτή και έγιναν αποδεκτοί από αυτόν.
Β) Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και άλλοι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων εκτός εάν ο μισθωτής έχει αποδεχτεί προσωπική κάλυψη ατυχημάτων κατά την έναρξη της μίσθωσης μονογράφοντας στο τετράγωνο με την ένδειξη «Αποδέχομαι», στην εμπρός πλευρά της συμφωνίας αυτής, δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών της U-SAVE ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο.
Γ) Οι αποσκευές και τα υπόλοιπα αντικείμενα που αποτελούν ιδιοκτησία του μισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η U-SAVE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κλπ αυτών καθώς επίσης οι επιβαίνοντες υποχρεούνται να μην έχουν τα προσωπικά αντικείμενά τους σε εμφανή σημείο στο αυτοκίνητο ώστε να αποφεύγεται η διάρρηξη του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι εξαιρέσεις στις παραγράφους 7 Α, Β του παρόντος περί κάλυψης λόγω αμέλειας.
9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η U-SAVE έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή και μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση σχετικά με τη μίσθωση αυτή.
10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Το αυτοκίνητο ανήκει πάντα στην U-SAVE Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Το παρών είναι μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της U-SAVE. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.
Β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον μισθωτή.
Γ) Ομοίως σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιο αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με το αντιπροσωπευόμενο.
Δ) Η συμφωνία αυτή υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της U-SAVE και του μισθωτή.
Ε) Καμία ενέργεια της U-SAVE δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και το παρών συμβόλαιο.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από τη μίσθωση αυτή μεταξύ της U-SAVE και του μισθωτή θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο ενοικιαστής που με την υπογραφή του δέχεται την ασφάλιση, συμφωνεί να καταβάλλει ένα επιπλέον ποσό επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της U-SAVE, δέχεται δε μόνον τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της U-SAVE ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο.
13. ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό απαλλαγής κατ’ ατύχημα / ζημιά η οποία ορίζεται από την U-SAVE, όταν αποδεχτεί τους σχετικούς όρους της μικτής ασφάλειας με την υπογραφή του και καταβάλλει επιπλέον ένα ποσό το οποίο υπολογίζεται επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα με το τιμολόγιο που υπολογίζεται κάθε φορά. Με τη συμφωνία ότι ο ενοικιαστής θα τηρεί κατά το χρόνο της μισθώσεως, οδηγήσεως κλπ τις διατάξεις του ΚΟΚ και τους όρους του παρόντος συμβολαίου. Αυτός ο όρος ακολουθεί την κύρια σύμβαση της μισθώσεως και η αποδοχή αποδεικνύεται με την υπογραφή του ενοικιαστού και του εκπρόσωπου της U-SAVE.
14. ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ο μισθωτής επιβαρύνεται με 150 ευρώ σε περίπτωση ατυχήματος, δήλωση ατυχήματος/ζημιάς ανεξαρτήτου υπαιτιότητας. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις ΚΟΚ κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της U-SAVE για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση των 50 ευρώ πέραν του κόστους της παράβασης.
Επίσης σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων ο μισθωτής θα χρεώνεται την ενοικίαση του αυτοκινήτου μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.
Η U-SAVE μπορεί να χρεώσει την πιστωτική κάρτα του πελάτη για την πληρωμή των προστίμων.

16.Αμμος και λεκεδες στo εσωτερικό και στα καθισματα χρεώνονται 100+ ΦΠΑ 24%

17.Σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου ή ατυχήματος η εταιρεία LOTUS CAR RENTAL
έχει το δικάιωμα να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο εντος 24ωρου.
U-SAVE STANDARD TERMS AND CONDITION OF RENTAL
With this rental agreement. D. KOSMATOS L.T.D (U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL) rents to the signatory renter the car that is mentioned to the front page of this, according to the following writtern terms and conditions which the renter fully accepts unconditionally, having full knowledge of them.
1. DELIVERY AND RETURN
The vehicle is returned to the renter in good overall condition and without apparent defects and it is perfectly suitable for its intended use and any complains as to its condition must be made to U-SAVE immediately on delivery. The renter agrees to return the car to U-SAVE with all documents, tools and accessories of the car and in the same condition at the location and the date designated in this agreement, otherwise renter shall be responsible to compensale U-SAVE in addittion to the normal rental charge, additional compensation for any conswquential positive or not loss from the delay of its return and the damage caused to the vehicle. U-SAVE reserves the right to repossess the vehicle at any time without demand at renter's expense, if vehicle is used in violation of this agreement or existing provisions generally or in a manner contrary to usual transactions or good faith.
2. DAMAGES e.t.c
a) In any event of loss or damage to vehicle or third party (including the passengers) renter has to pay to U-SAVE the amount of all resulting and expenses, if he or the authorized driver violates the terms and conditions of this rental agreement which are all essential, legal or police regulations or insurance regulations intentionally or recklessly, carelessness even slightly or for any other reason other than gaming events. Similarly in this case, U-SAVE will be able to demand the renter apart from the amount of the rental charge and charge at least 100 kms as daily compensation until the vehicle or the replacement vehicle will be delivered to U-SAVE. It is for the renter to proof lesser damage. The renter must take care of the vehicle to protect and prevent partial or total vehicle theft and burglary of the car. Similarly, the renter is responsible for the lost of the vehicle (total damage, theft, fire e.t.c) by any way, the value of which shall be immediately restored, even if the loss is due to negligence.
In all other cases:
b) Renter is not liable for loss of or damage to vehicle cause of fire or theft partial or total (unless cause through his or authorised driver's fault or omission or negligence even light negligence) if the renter or the authorised driver has accepted the relevant insurance cover paid the appropriate extra charge and meet the relevant conditions referred to in article 7 of this agreement.
c) Renter's responsibility for direct and accidental loss
or damage from collision, is waived by U-SAVE when Renter accepts Collision Damage Waiver at time of rental by initialling in the accept box on the reverse side of this page if Renter does not accept C.D.W his responsibility remains.
d) Any damages, on tires (wheels), mirrors, antennas damages on the upper and underside of the vehicle, on the roof, the hood (for the cabrio vehicles) as well as the interior of the car (burning, tearing, stains, sand e.t.c) are not covered by Collision Damage Waiver (in any case) even if the renter or the authorised driver has accepted or not accepted Collision Damage Waiver.
e) Damages during transport of the car on ships, ferry boats. For this reason travelling to islands is not allowed without written permittion from teh company D.KOSMATOS LTD
f) Renter is responsible for any further damages not covered by the insurance Policy.
3. CHARGES
Renter sh
all pay U-SAVE on demand at the beginning of the rental unless agreed otherwise the sum of:
A) All time and mileage charges on the basis of the values referred in this agreement.
B) All basic delivery and collection charges, regarding this agreement.
C) Any state taxes and service fees on the rental.
D) Any expenses of U-SAVE including attorney's fees, delayed interest due on late payment of nay sums of this rental.
E) Any Fines, penalties and other charges imposed or will impose on U-SAVE infringements on car use by the renter, unless such breach is liable to U-SAVE. In the last case the renter or the authorised driver will remain liable for any unlawful acts.
F) Any amount for replacement of destroyed tyres, repairing mechanical damages and damage on the body of the vehicle.
G) The fixed amount of 20 euro referred to the front side of this rental agreement as the title ''service of refuelling'' unless the renter returns the vehicle with the same lavel of fuel as he received as well as the charge for the amount of fuel missing.
H) All charges are subject to final audit.
I) The renter gives to this specific mandate and authorization to U-SAVE to charge declared in this agreement credit card, any amount required to repair the damage of the vehicle, including and the cost of replacing the vehicle in case of loss, partial or total theft destruction e.t.c. If losses are not covered by the insurance coverage the renter will choose, accepting from now these charges as fair and reasonable and fully responsive in the value of granting and antiparoxh and the costs of repairing the damages on the vehicle of U-SAVE, the renter gives up the all rights to deny or contest these charges, or make a negative statement to the paying bank.
ALSO, THE RENTER GIVES AUTHORIZATION TO U-SAVE TO CHARGE RENTER'S CREDIT CARD DECLARED IN THIS AGREEMENT , THE AMOUNT OF 100 EURO FOR CARS RETURNED WITH STAINS ON SEATS AND SAND IN THE CAR.
4. CONDITIONS OF USE
The renter is obliged to look after the vehicle carefully, to check its mechanical condition, oil, water, tyres e.t.c. Any repair of the vehicle by renter himself or any other party designated by renter is not allowed without prior written authorization of U-SAVE.
In particular vehicle must not be used:
a) To carry persons or property for hire.
b) To haul or to tow any vehicle or other object.
c) In race, test generally.
d) On unpaved roads.
e) For sublease in third party.
f) While renter or any other authorised driver of the vehicle is under the influnces alcohol, hallucinatory drugs, barbiturates, or any substance infecting his consiousness or ability to drive.
g) By any person other than renter unless such person has been previously designated and authorised by U-SAVE in the space provided on the front page of this agreement.
h) To transfer or carry heavy luggage or objects, flammable materials staining or smelly items, drugs e.t.c. Violator of this rule is liable jointly with the renter or the authorised driver of the vehicle.
i) For illegal purposes or objects to Greek laws.
j) For transfer the vehicle in ships.
k) Outside Greece without the advence written authorization of U-SAVE.
l) The renter is prohibited to remove or otherwise destroy the adhesive label indications of U-SAVE that there are on the car, otherwise the renter is obliged to pay for recovering an amount of 30 euro.
5. EXTENSION OR LESSENING OF RENTAL PERIOD
If renter wishes to prolong the rental period of the vehicle, he has to contact U-SAVE in writing at least 48 hours before the initial expire time of the rental to obtain written permission for the additional rental period. Failing to do so will make renter liable civily and penalty for illegal use and possession of the vehicle. In case of xtension renter shall be bount by the therms and conditions of the first agreement as well as the terms of the extension of the rental period agreed by U-SAVE whether it is the same car or another given for replacement vehicle. Charge after the first agreed expire of the rental agreement is defined by U-SAVE.
If the renter wishes to lessen the rental period and to return the vehicle earlier than the agreed date of return, he is obliged to inform U-SAVE in writing at least 48 hours the new expire of the rental in this case U-SAVE under no circumstances is obliged to refund any part of the amount of money that renter has paid for the rental for the days that the renter did not use the vehicle. Any costs for the pick up of the car anywhere apart from the office of U-SAVE is paid by the renter.
6. RESPONSIBILITY
U-SAVE is only responsible for loss or damage suffered by renter or Third Parties during the lease if they are due to intent or negligence of U-SAVE. In all other cases no responsibility and no claim can be brought against U-SAVE can never be liable for lost profits or consequential damages or renter's loss of income.
7. ACCIDENTS
In case of any accident or any incident (fire, theft e.t.c) renter is responsible within 24 hours to follow the insurance procedures as set out below:
a) Call the police so as to identify any fault of third parties and to take care of any injured.
b) Obtain names and addresses of any witnesses as well as any relevant documents or information by any person.
c) Do not acknowledge third party claims.
d) Contact U-SAVE by phone or any other means.
e) To fill in and sign report of damage.
f) Send to U-SAVE any other document or information relative to the accident.
g) To wait at the place of the accident the police and the insurance services to fill in the report of accident and describe the accident.
h) To take care of the car and not leave all the above procedures are done.
8. INSURANCE
a) U-SAVE provides insurance coverage for persons using vehicle with the permission of U-SAVE with insurance contract that renter checked and accepted its terms and conditions.
b) Renter, additional authorised drivers and passengers are not covered by personal accident insurance unless renter accepts Personal Accident Insurance at the time of rental initialling in Accept box on the front page having agreed to the terms stated in the insurance contract as referred to the official brochure.
c) Luggage insurance is not available and renter is responsible for any loss or damage of property belonging to the passengers and U-SAVE has no responsibility for their loss or damages well as the passengers have to be careful not to have their personal objects in an evident place in the car so as burglary of the vehicle is avoided. Otherwise there are the exceptions referred to paragraph 7 a,b for negligence.
9. PERSONAL DATA
Renter consents to the computer storage of this personal data U-SAVE is authorised to pase on such data in such cases where any statement made by renter is incorrect of where renter violates this agreement.
10. MISCELLANEOUS
a) Vehicle is always the property of U-SAVE – D. KOSMATOS L.T.D. This is an agreement of rental only. Renter is not lessor's agent for any purpose. Renter acknowledges that he acquires no rights other than those stated in this agreement.
b) All additional authorised drivers are jointly and severally liable with the renter under this agreement.
c) Likewise, in case that this agreement is signed by any representative of the renter who would be jointly and severally responsible with the renter.
d) This agreement supersedes any other written or oral agreement between U-SAVE and renter.
e) U-SAVE can not waive any of its rights dering from the law and this agreement.
11. RIGHTS
Any disputes that may arise from the rental between U-SAVE and renter, will be under dealing with competent courts of Athens.
12. PERSONAL ACCIDENT COVER
By his/her initials Renter agrees to pay an additional fee calculated on daily basis, according to the current tariff.
13. COLLISION DAMAGE WAIVER
Renter has to pay the deductible per accident/damage, that is defined by U-SAVE, if he accepts the relevant terms and conditions of collision damage waiver by his signature and pays an additional amount calculated on daily basis according to the current tariff, on the condition that customer during the period of the rental will comply with all the regulations of the Traffic Law and any other regulation in force as well as with the terms and conditions of this Agreement. The present is an agreement subsidiary to the renter agreement and for acceptance is should be signed by renter and the representative of U-SAVE in the space provided on the front side of the agreement.
14. ACCIDENT FILE EXPENSES
The renter is charged with 150 euro in case of any accident and accident-damage report no matter whose fault is . This amount is not refundable.
15. MANAGEMENT SERVICES PARKING VIOLATION AND POLICE TICKETS EXPENSES
The renter is responsible for paying penalties for parking or traffice offences during the rental days. In case of not paying the fees from the renter and U-SAVE has to pay for them, renter has to pay apart from the fines, also an extra cost of 50 euro for management services. Also in case of police having removed number plates of the rental car, renter will be charged for the rental days until U-SAVE collects the number plates back from the police department.
U-SAVE has the right to charge customer's credit card for the payment any police tickets and fines.

16. Sand and stains in interior of car and seats are charged 100,00 PLUS TAXES 24%

17.in case of car breaks down or accident for any reason rental company LOTUS CAR RENTAL has the right to replace the car in 24 hours.
Επικοινωνία
Διεύθυνση
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 56, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43
Τηλέφωνο
2106564130
Fax